11 (vzor platn� pre rok 2021), Ozn�menie o zrazen� a odveden� dane vyberanej zr�kou � 43 ods. 18 (vzor sa pou�ije od 1.1.2018), Ozn�menie o zrazen� a odveden� dane vyberanej zr�kou � 43 ods. Môžete ho pohodlne vyplniť na počítači, uložiť v PDF, elektronicky podať lebo vytlačiť. Žiadosť o prijatie do zamestnania. Žiadosť o prijatie za člena občianskeho združenia Smart Cities klub ... Podpisom štatutárneho zástupcu týmto Žiadateľ záväzne žiada o prijatie za člena občianskeho ... Žiadateľ týmto udeľuje občianskemu združeniu súhlas v súlade so zákonom č. The Aurora Prize for Awakening Humanity - A $1 million grant for inspiring acts of humanity. PD A1 z d�vodu udelenia v�nimky, �iados� o vystavenie formul�ra E 101, resp. Ahoj, mohol by som Ta poprosit, ci by si nejaky vzor ziadosti o prijatie do polovnickeho zdruzenia neposlal aj mne ? E�, 09/zv. Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku. Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň (platná od 1.1.2020) Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri servisných organizácií; Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií . 1. 455/1991 Zb. Vzor žiadosti o prijatie do zamestnania Jakub Sklár, Slniečková 8, 960 01 Zvolen Hotel Academic Hviezdoslavova 13 960 01 Zvolen Slovenská Republika Zvolen 04. 2. 9. Existuje žiadosť o zvýšenie platu, o prijatie do zamestnania ale aj o zrušenie pracovného pomeru či o zrušenie zmluvy. Da�ov� priznanie k dani z pr�jmov fyzickej osoby (typ A), 2. Vyhlasujem, že tieto údaje sú úplné a pravdivé a iné ako uvedené údaje neboli odo mňa požadované v súvislosti so žiadosťou o prijatie do zamestnania, resp. 2 (vzor platn� od 1.1.2021), Da�ov� priznanie k dani z motorov�ch vozidiel za zda�ovacie obdobie od 2020 (platn� od 1.12.2020), Da�ov� priznanie k dani z motorov�ch vozidiel za zda�ovacie obdobia 2015 a� 2020 (platn� do 30.11.2020), Ozn�menie o z�niku da�ovej povinnosti pod�a � 8 ods. ... Ziadost O Prijatie Do Pracovneho Pomeru Tlaciva Kancelarske Potreby Atti Shop Vyroba A Predaj Peciatok Dodavka Kancelarskych Potrieb A Materialu . VÝZVA . Práve tu je 188 návštevníkov a žiadni členovia on-line. Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite najneskôr . 1408/71, �iados� o v�platu nemocenskej d�vky v hotovosti, na ��et man�ela alebo o vykonanie zmeny ��sla ��tu, �iados� o vystavenie PD A1 z d�vodu udelenia v�nimky, �iados� o vystavenie PD A1 pre zamestnanca, resp. 15 a ods. Dobry Den. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v zastavanom území obce s výmerou do 5000 m² (RTF, 39 kB) o slu�b�ch zamestnanosti a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov, v znen� neskor��ch predpisov, �iados� uch�dza�a o zamestnanie so zdravotn�m postihnut�m o absolvovanie pr�pravy na za�atie prev�dzkovania samostatnej z�robkovej �innosti na chr�nenom pracovisku, vr�tane pr�pravy podnikate�sk�ho z�meru a kalkul�cie n�kladov, N�le�itosti podnikate�sk�ho z�meru ur�en� �stred�m pr�ce, soci�lnych vec� a rodiny, pod�a � 49 ods. Žiadosť o prijatie do zamestnania. VZOR: Žiadosť o prijatie do zamestnania. Svaty, ono v podstate nie je dôležité čo tam napíšeš a aké koľko toho bude, ak ťa chcú prijať tak im stačí napísať, že ich žiadaš o prijatie do združenia. na základe žiadosti o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr�jmov v znen� neskor��ch predpisov (�alej len „z�kon“), za zda�ovacie obdobie ....... �iados� o vykonanie ro�n�ho z��tovania preddavkov na da� z pr�jmov zo z�vislej �innosti pod�a � 38 z�kona �. 595/2003 Z. z. o dani z pr�jmov za zda�ovacie obdobie 2018, 2019, Da�ov� priznanie k dani z pr�jmov fyzickej osoby (typ A) za zda�ovacie obdobie 2020 (platn� od 1.1.2021), Da�ov� priznanie k dani z pr�jmov FO (typ A) za obdobie 2018, 2019 (platn� od 1.1.2019), Da�ov� priznanie k dani z pr�jmov fyzickej osoby (typ B) za zda�ovacie obdobie 2020 (platn� od 1.1.2021), Da�ov� priznanie k dani z pr�jmov FO (typ B) za obdobie 2019 (platn� od 1.1.2020), Da�ov� priznanie k dani z pr�jmov PO za obdobie 2020 (platn� od 1.1.2021), Da�ov� priznanie k dani z pr�jmov PO za obdobie 2019 (platn� od 1.1.2020), �iados� o vr�tenie dane pod�a � 43 ods. Koment�r k ZDP � 9 Pr�jmy osloboden� od dane, Koment�r k ZDP � 26 Postup pri odpisovan� hmotn�ho majetku, Koment�r k ZDP � 5 Pr�jmy zo z�vislej �innosti, Koment�r k ZDP � 21 Neda�ov� v�davky a � 21a Pravidl� n�zkej kapitaliz�cie, Koment�r k ZDP � 6 ZDP Pr�jmy z podnikania, z inej samostatnej z�robkovej �innosti, z pren�jmu a z pou�itia diela a umeleck�ho v�konu, Pr�klad k oprave ch�b minul�ch ��tovn�ch obdob� pod�a � 17 ods. v. E� L 189, 22.7.2010), Vykon�vacie nariadenie Rady (E�) �. Zaujímam sa o pozíciu “vedúci pracovného tímu“. obdobie kalend�rny rok za��naj�ci od 1.1.2015 a platn� pre ��t. zaradenia do výbe-rového konania. PD A1 z d�vodu vyslania zamestnanca, �iados� o vystavenie formul�ra E 301 alebo prenosn�ho dokumentu PD U1, Ozn�menie a �estn� vyhl�senie k dohode o brig�dnickej pr�ci �tudentov, �estn� vyhl�senie �iadate�a o uvo�nenie v�platy vdoveck�ho d�chodku, Potvrdenie zamestn�vate�a na ��ely n�roku na d�vku v nezamestnanosti, Potvrdenie zamestn�vate�a o zamestnancovi na ��ely uplatnenia n�roku na nemocensk� d�vku, �iados� o uvo�nenie v�platy a zv��enie pred�asn�ho starobn�ho d�chodku, �estn� vyhl�senie FO, �e sa dobrovo�ne neprihl�sila na d�chodkov� poistenie, Lek�rsky posudok o bolestnom a o s�a�en� spolo�ensk�ho uplatnenia, Prihl�senie/odhl�senie do registra poistencov a sporite�ov starobn�ho d�chodkov�ho sporenia faxom alebo elektronickou po�tou, Zaplatenie poistn�ho na d�chodkov� poistenie dodato�ne, �iados� o vr�tenie poistn�ho na soci�lne poistenie, Dohoda o pou�it� motorov�ho vozidla na tuzemskej pracovnej ceste, Dohoda o pou�it� motorov�ho vozidla na zahrani�nej pracovnej ceste, Vzor cestovn�ho pr�kazu na zahrani�n� pracovn� cestu s vy��tovan�m, Vzor dohody o pou�it� cestn�ho motorov�ho vozidla na tuzemskej pracovnej ceste s n�hradami, Vzor dohody o pou��van� slu�obn�ho vozidla na s�kromne ��ely, Vzor vyslania zamestnanca na pracovn� cestu v r�mci mesta, N�vrh na z�pis neinvesti�n�ho fondu do registra, N�vrh na z�pis zmeny v registri neinvesti�n�ch fondov, �estn� vyhl�senie o splaten� vkladu alebo jeho �asti jednotliv�mi zria�ovate�mi, N�vrh na z�pis neziskovej organiz�cie do registra, N�vrh na z�pis zmeny v registri neziskov�ch organiz�ci�, Zakladacia listina neziskovej organiz�cie, �tat�t neziskovej organiz�cie poskytuj�cej v�eobecne prospe�n� slu�by, �estn� vyhl�senie zakladate�ov o tom, v ktor�ch neziskov�ch organiz�ci�ch p�sobili alebo p�sobia ako zakladatelia alebo �lenovia org�nov neziskovej organiz�cie, Vzor zmluvy o zriaden� spolo�enstva vlastn�kov bytov a nebytov�ch priestorov, Zmluva o zalo�en� z�ujmov�ho zdru�enia pr�vnick�ch os�b, Stanovy z�ujmov�ho zdru�enia pr�vnick�ch os�b, Z�pis do registra verejn�ch zbierok - n�vrh, N�vrh na z�pis �dajov do registra partnerov verejn�ho sektora (fyzick� osoba), N�vrh na z�pis zmeny zap�san�ch �dajov do registra partnerov verejn�ho sektora (fyzick� osoba), N�vrh na z�pis �dajov do registra partnerov verejn�ho sektora (pr�vnick� osoba), N�vrh na z�pis zmeny zap�san�ch �dajov do registra partnerov verejn�ho sektora (pr�vnick� osoba), Ozn�menie o overen� identifik�cie kone�n�ho u��vate�a v�hod, N�vrh na v�maz zap�sanej osoby z registra partnerov verejn�ho sektora (fyzick� osoba), N�vrh na v�maz zap�sanej pr�vnickej osoby z registra partnerov verejn�ho sektora, N�mietky proti odmietnutiu vykonania z�pisu, 030 Katal�gov� list �iaka pre z�kladn� umeleck� �kolu - hudobn� odbor, 027 Katal�gov� list �iaka pre z�kladn� umeleck� �kolu - liter�rno-dramatick� odbor, 341 Katal�gov� list �iaka pre z�kladn� umeleck� �kolu - odbor audiovizu�lnej a multimedi�lnej tvorby, 026 Katal�gov� list �iaka pre z�kladn� umeleck� �kolu - tane�n� odbor, 015 Katal�gov� list �iaka pre z�kladn� umeleck� �kolu - v�tvarn� odbor, 047 Osobn� spis die�a�a alebo �iaka - intern�t, 045 Osobn� spis die�a�a pre predprim�rne vzdel�vanie, 090 Osobn� spis die�a�a v �kolskom klube det�, 056 Prihl�ka na �t�dium v strednej �kole a pokyny na vypl�ovanie formul�ru, 035 Protokol o �t�tnej jazykovej sk��ke pre jazykov� �koly s opr�vnen�m vykon�va� �t�tne jazykov� sk��ky, 201 Triedny v�kaz pre �peci�lnu z�kladn� �kolu pre �iakov s ment�lnym postihnut�m - hodnotenie slovn�m koment�rom, 204 Triedny v�kaz pre praktick� �kolu - hodnotenie slovn�m koment�rom, 344 Triedny v�kaz pre prim�rne vzdel�vanie, 344sk+mad Triedny v�kaz pre prim�rne vzdel�vanie, 344sk+ukr Triedny v�kaz pre prim�rne vzdel�vanie, 345sk+mad Triedny v�kaz pre ni��ie stredn� vzdel�vanie, 345sk+ukr Triedny v�kaz pre ni��ie stredn� vzdel�vanie, 349 Triedny v�kaz pre prim�rne vzdel�vanie, 349sk+mad Triedny v�kaz pre prim�rne vzdel�vanie, 349sk+ukr Triedny v�kaz pre prim�rne vzdel�vanie, 350 Triedny v�kaz pre ni��ie stredn� vzdel�vanie, 350sk+mad Triedny v�kaz pre ni��ie stredn� vzdel�vanie, 350sk+ukr Triedny v�kaz pre ni��ie stredn� vzdel�vanie, 428 N�vrh na vzdel�vanie die�a�a alebo �iaka so �peci�lnymi v�chovno-vzdel�vac�mi potrebami v materskej �kole, v z�kladnej �kole, v strednej �kole a v �peci�lnej �kole, 502 Ozn�menie sk��obnej komisie pre �t�tne jazykov� sk��ky pri jazykovej �kole, 377 Pozv�nka na p�somn� �as� �t�tnej jazykovej sk��ky, 371 Pozv�nka na �stnu �as� �t�tnej jazykovej sk��ky, 416 Prihl�ka na �t�dium v z�kladnej umeleckej �kole, 401 Protokol o administr�cii testov externej �asti a p�somnej formy internej �asti maturitnej sk��ky, 401sk+mad Protokol o administr�cii testov externej �asti a p�somnej formy internej �asti maturitnej sk��ky, 442 Rozvrh hodin pre prim�rne vzdel�vanie, 442sk+mad Rozvrh hodin pre prim�rne vzdel�vanie, 446 Rozvrh hod�n pre ni��ie stredn� vzdel�vanie, 446sk+mad Rozvrh hod�n pre ni��ie stredn� vzdel�vanie, 447 Rozvrh hod�n pre ni��ie stredn� vzdel�vanie, 447sk + mad Rozvrh hod�n pre ni��ie stredn� vzdel�vanie, 415 Rozvrh hod�n pre z�kladn� umeleck� �kolu, 046 Rozvrh t��dennej �innosti v �kolskom klube det�, 373 Z�pisnica o vykonan� sk��ky na z�skanie osved�enia o stupni zvl�dnutia cudzieho jazyka, 374 Z�pisnica zo zasadnutia �lenov sk��obnej komisie pre �t�tne jazykov� sk��ky pri jazykovej �kole celkov� hodnotenie, 375 Z�pisnica zo zasadnutia �lenov sk��obnej komisie pre �t�tne jazykov� sk��ky pri jazykovej �kole p�somn� �as�, 053 Preh�ad u�iva a hodnotenie �iaka v z�kladnej �kole, �peci�lnej z�kladnej �kole v zdravotn�ckom zariaden�, 259 Evidencia doch�dzky det� materskej �koly, 259sk+mad Evidencia doch�dzky det� materskej �koly, 259sk+rsn Evidencia doch�dzky det� materskej �koly, 396 P�somn� forma internej �asti maturitnej sk��ky z vyu�ovacieho jazyka, 396sk+mad P�somn� forma internej �asti maturitnej sk��ky z vyu�ovacieho jazyka, 397 P�somn� forma internej �asti maturitnej sk��ky z cudzieho jazyka, 397sk+mad P�somn� forma internej �asti maturitnej sk��ky z cudzieho jazyka, Smernica Rady 2013/43/E� z 22. j�la 2013 ktorou sa men� smernica 2006/112/ES o spolo�nom syst�me dane z pridanej hodnoty, pokia� ide o volite�n� a do�asn� uplat�ovanie mechanizmu prenesenia da�ovej povinnosti v s�vislosti s dodan�m ur�it�ho tovaru a poskytovan�m ur�it�ch slu�ieb, ktor� s� n�chyln� na podvod, Smernica Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spolo�nom syst�me dane z pridanej hodnoty (�.v. Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie. Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite po prijatí žiaka na strednú školu. 4 z�kona o spotrebnej dani z alkoholick�ch n�pojov, Da�ov� priznanie k spotrebnej dani z miner�lneho oleja (platn� od 1.1.2018), Hl�senie distrib�tora pohonn�ch l�tok o mno�stve nadobudnut�ho, dodan�ho a stave z�sob miner�lneho oleja, Hl�senie o plnen� povinnosti uv�dza� na trh pohonn� l�tky s obsahom biopal�v, Da�ov� priznanie k spotrebnej dani z piva (platn� od 1.4.2012), Da�ov� priznanie k spotrebnej dani z bezdymov�ho tabakov�ho v�robku (platn� od 1.5.2017), Da�ov� priznanie k spotrebnej dani z tabakov�ch v�robkov (platn� od 1.1.2016), Da�ov� priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platn� od 1.1.2020), Da�ov� priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platn� od 1.1.2012), Da�ov� priznanie k spotrebnej dani z v�na a medziproduktu (platn� od 1.4.2012), Da�ov� priznanie k spotrebnej dani zo zemn�ho plynu (platn� od 1.1.2020), Da�ov� priznanie k spotrebnej dani zo zemn�ho plynu (platn� od 1.1.2012), Priznanie k miestnym daniam - komplet (platn� od 1.1.2015), Priznanie - III. obdobie kalend�rny rok a platn� pre ��t. starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti Zamestnanec čestne prehlasuje, že za príslušný rok nežiadal o príspevok na rekreáciu ani o rekreačný poukaz u iného zamestnávateľa. 15 (vzor sa pou�ije po�n�c zda�ovac�m obdob�m, ktor� kon�� 31.12.2020), Ozn�menie o zrazen� a odveden� dane vyberanej zr�kou � 43 ods. 52004 Z. z. o slu�b�ch zamestnanosti a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov, v znen� neskor��ch predpisov, �iados� o poskytnutie pr�spevku ob�anovi so zdravotn�m postihnut�m na samostatn� z�robkov� �innos� pod�a � 57 z�kona NR SR �. Žiadame Vás o podporu na pripravovanom zhromaždení a to Vašou osobnou účasťou vo štvrtok 9. 2, písmeno b) zákona č. Ozn�menie �dajov na ��ely zasielania nemocensk�ch d�vok do zahrani�ia, Pred�enie doby vyslania SZ�O pod�a nariadenia �. obdobie hospod�rsky rok kon�iaci v priebehu roka 2015), Inform�cia k postupu pri registr�cii a vyplnen� �iadosti o pridelenie k�du virtu�lnej registra�nej pokladnice, �iados� o pridelenie k�du virtu�lnej registra�nej pokladnice, Virtu�lna registra�n� pokladnica - pou��vate�sk� pr�ru�ka, Upozornenie na neuspokojiv� plnenie pracovn�ch �loh (vzor), Pr�s�ub na prijatie �t�tneho pr�slu�n�ka tretej krajiny do zamestnania, Potvrdenie pre zamestn�vate�a o zadan� a realiz�ci� z�kazky, Pr�loha k potvrdeniu pre zamestn�vate�a pre rok 2017, �iados� o povolenie pou�i� in� osobitn� coln� re�im ne� tranzit, �iados� o vykonanie coln�ho konania mimo coln�ho priestoru alebo mimo ur�en�ch �radn�ch hod�n, �iados� o povolenie pou�i� coln� re�im s hospod�rskym dopadom, �iados� o povolenie pou�i� zjednodu�en� postupy, �iados� o vykonanie coln�ho konania mimo coln� priestor, �iados� o prijatie opatrenia na dom�com trhu, �iados� o pred�enie doby uplat�ovania rozhodnutia o �iadosti o prijatie opatrenia na dom�com trhu, �iados� o prijatie opatrenia pod�a �l. ahoj prosim ta nemohol by si aj mne poslat nejaky ten vzor ten ziadosti o prijati clena do polovnickeho zdruzenia? Vzor žiadosti o prijatie do zamestnania pre prípad, že reagujete na zverejnenú ponuku práce. 7 (vzor platn� od 1.1.2020), Da�ov� priznanie k dani z poistenia (platn� od 1.1.2019), Pou�enie na vyplnenie da�ov�ho priznania k dani z poistenia (platn� od 1.1.2019), Ozn�menie da�ovn�ka o pred�en� lehoty na podanie da�ov�ho priznania pod�a � 49 ods. 01), v znen� smernice 88/331/EHS z 13.6.1988 (Mimoriadne vydanie �.v. 5 /2004 Z.z. VZOR: Zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti. Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka. v zmysle § 7 ods. 883/2004, �iados� o op�tovn� vyplatenie neprevzat�ch nemocensk�ch d�vok, �iados� o vystavenie PD A1 pre zamestnanca, resp. O výpis je možné požiadať vo forme predpísaného tlačiva "Tlačivo žiadosti o výpis", ktoré nájdete nižšie v časti „Dokumenty na stiahnutie“. Nájdete tu aj vzor žiadosti… Žiadosť bude vybavená v súlade s pravidlami prijímacieho procesu po jeho ukončení do . Formát A4; Formát A3; Iné formáty; Farebný kopírovací papier; Papier 21 z�kona o dani z pr�jmov (platn� od 1.1.2020), Preh�ad o zrazen�ch a odveden�ch preddavkoch na da� za zda�ovacie obdobie 2019, 2020, 2021, Hl�senie o vy��tovan� dane a o �hrne pr�jmov zo z�vislej �innosti za zda�ovacie obdobie 2019, 2020 (platn� od 1.1.2020), Hl�senie o vy��tovan� dane a o �hrne pr�mov zo z�vislej �innosti za zda�ovacie obdobie 2018 (platn� od 1.1.2019), V�eobecn� podanie pre Finan�n� spr�vu Slovenskej republiky, Ozn�menie o vyplaten�, pouk�zan� alebo prip�san� �rokov�ho pr�jmu pod�a � 49a ods. resp. Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti. dakujem. VZOR: Zvláštna plná moc na prevzatie závetu z notárskej úschovy / Splnomocnenie na vyzdvihnutie závetu od notára. | ... Ziadost Na Cakateľa Do Poľovneho Zdruzenia Diskusia … oddiel - nev�hern� hracie pr�stroje, Pou�enie na vyplnenie priznania k dani z nehnute�nost�, k dani za psa, k dani za predajn� automaty a k dani za nev�hern� hracie pr�stroje, Ozn�menie o d�tume schv�lenia ��tovnej z�vierky, ��tovn� z�vierka v J� (��inn� od 31.12.2014), ��tovn� z�vierka mikro ��tovnej jednotky (��inn� od 31.12.2014), ��tovn� z�vierka podnikate�ov v P� (��inn� od 31.12.2014), ��tovn� z�vierka neziskovej ��tovnej jednotky v s�stave jednoduch�ho ��tovn�ctva, ��tovn� z�vierka neziskovej ��tovnej jednotky v s�stave podvojn�ho ��tovn�ctva, Pozn�mky k ��tovnej z�vierke neziskovej ��tovnej jednotky v s�stave podvojn�ho ��tovn�ctva, S�vaha (�� POD 1-01) (platn� od 1.1.2011), S�vaha priebe�nej ��tovnej z�vierky (�� POD 1-04) (platn� od 1.1.2011), V�kaz ziskov a str�t (�� POD 2-01) (platn� od 1.1.2011), V�kaz ziskov a str�t priebe�nej ��tovnej z�vierky (�� POD 2-04) (platn� od 1.1.2011), V�kaz o majetku a z�v�zkoch v jednoduchom ��tovn�ctve, Pozn�mky individu�lnej ��tovnej z�vierky (platn� do 30.12.2014 okrem priebe�nej), S�vaha (platn� od 1.1.2011 do 30.12.2014), S�vaha priebe�nej ��tovnej z�vierky (platn� od 1.1.2011), V�kaz ziskov a str�t (platn� od 1.1.2011), V�kaz ziskov a str�t priebe�nej ��tovnej z�vierky (platn� od 1.1.2011), Pozn�mky individu�lnej ��tovnej z�vierky k UZMUJv14 – textov� forma (platn� od 31.12.2014), ��tovn� z�vierka podnikate�ov v P� - mal� a ve�k� ��tovn� jednotka (��inn� od 31.12.2014), Pozn�mky individu�lnej ��tovnej z�vierky k UZPODv14 – mal� ��tovn� jednotka (platn� pre ��t.
Obec Podolie Smutocne Oznamy, Pohodlné Topánky Dámske, Restauracia S Detskym Kutikom Nitra, Predam Zahradny Ulozny Box, Amfiteater Trnava Koncerty, Cancun Dovolenka All Inclusive, Príprava Na Certifikát Z Angličtiny, 3 Izbový Byt Predaj Amsterdam, Zelene Pleso Kopske Sedlo, Intersport Darcekova Poukazka, Najcastejsie Mena Pre Deti 2020, Hovädzie V Tlakovom Hrnci Recept,