18 - Zálohová platba v roku čerpania rekreácie, doplatok uhradený z ERP d) ZP , nakoľko výdavky na tieto aktivity nemusia byÅ¥ viazané na prenocovania v ubytovacom zariadení SR. V danom prípade teda nepostačuje doklad s označením dieÅ¥aÅ¥a, ktoré sa zúčastnilo aktivít, pričom nie je rozhodujúcou skutočnosÅ¥ou to, či organizátor podujatia má v predmete podnikania poskytovanie ubytovacích služieb, resp. Odpoveď Zdravím. d) zákona č. U zamestnanca , ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyÅ¡Å¡ia suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcemu kratÅ¡iemu pracovnému času. Spoločnosť s r. o. vystavila zamestnancovi faktúru za poskytnutie izby (Izba GA1) od 20. do 26. júla 2019, pričom za dni 20. a 26. júla fakturuje zamestnancovi prenájom izby a za dni 21. až 25. júla fakturuje ubytovanie. Úhrada  z účtu  je vyÅ¡Å¡ia ( iná čiastka ),   než je predložený doklad. Cenník. Nájdené v tejto knihe – strana 357Počet port , daňových jednotiek , práve v tom čase vo viacerých stoliciach prudko klesol , čo je dokladom rozvratu hospodárskeho života . Odpoveď Podnikateľ, na ktorého sa vzťahuje jedna z uvedených výnimiek, nemá povinnosť tržby prijaté v hotovosti evidovať v ORP/VRP, je však povinný vyhotoviť k prijatej hotovosti doklad (príjmový doklad) podľa zákona č. V prípade kúpi pobytu cez iných predajcov alebo booking.com Vám poskytneme len potvrdenie o pobyte a daňový doklad Vám poskytuje predajca, ktorému ste za … Odpoveď Ak zamestnanec preukáže úhradu oprávnených výdavkov z manželkinho účtu, možno aj takéto doklady považovaÅ¥ za preukazné v súlade s § 152a Zákonníka práce, za predpokladu, ak majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Dala som otázku aj na finančnú správu, aby som to mala "odobrené" z najvyššieho úradu, ale bohužiaľ, zatiaľ nepíšu nič, asi ani oni v tom nemajú jasno. 58 - DieÅ¥a v tábore a doklad vystavený na jeho meno  Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Žiakom 9. ročníka je dieÅ¥a až do konca Å¡kolského roka, t. j. do 31.8.2019. Cena neobsahuje ubytovací poplatok 0,66 € na dospelú osobu/deň, cena obsahuje 1 0% DPH na ubytovanie a 20% DPH na stravu . Zahraničný dodávateľ teda fakturuje službu za cenu bez DPH správne. Má nárok na príspevok na rekreáciu, ak toto liečenie absolvuje počas pracovného voľna na oÅ¡etrovanie člena rodiny (OČR)? Ešte raz: väčšina typov/druhov služieb podlieha prenosu daňovej povinnosti. Po absolvovaní pobytu  predložil voucher zo Zľavy dňa na sumu 230 €, výpis z účtu o zaplatení voucheru a potvrdenie z hotela o ubytovaní. 52-  Doklad na lanovku vystavený iným než ubytovacím zariadením Môže mi zamestnávateľ preplatiÅ¥ príspevok na rekreáciu ak vo vyúčtovacom doklade  je servisný poplatok sprostredkovateľa, ktorý som mu uhradila? cestovné – buď verejným dopravným prostriedkom (doklad: cestovný lístok, letenka a pod.) Podľa §152b ods.5 ZP zamestnanec preukáže tieto výdavky zamestnávateľovi predložením dokladov, ktorých súčasÅ¥ou musí byÅ¥ meno a  priezvisko dieÅ¥aÅ¥a, ktoré vykonáva Å¡portovú činnosÅ¥ a obdobie, na ktoré sa vzÅ¥ahuje doklad. Môžeme mu uznaÅ¥ nárok na príspevok na rekreáciu, ktorú absolvoval počas dní, kedy nevykonával prácu pre prekážku na strane zamestnávateľa? Do Bratislavy prišli služobným autom. Zamestnanec si objednal ubytovanie pre  seba a manželku s polpenziou cez zľavový portál. Z ustanovenia §25 ako aj z dôvodovej správy k uvedenému zákonu vyplýva, že vzÅ¥ah sudcu a  Å¡tátu je verejnoprávnym vzÅ¥ahom ústavného činiteľa k Å¡tátu. Oprávnené výdavky by mali byÅ¥ zaplatené z ÃºÄtu zamestnanca, a preto zamestnanec by mal zamestnávateľovi predložiÅ¥ výpis z ÃºÄtu, na ktorom je jeho označenie. organizovanie iných detských aktivít počas Å¡kolských prázdnin napr. Copyright © PORADA.sk, s.r.o. Možno v tomto prípade dieÅ¥a považovaÅ¥ za žiaka základnej Å¡koly? Ak teda bola rekreácia realizovaná prostredníctvom cestovnej kancelárie, ktorá vystavila zamestnancovi preukazný účtovný doklad pred uskutočnením rekreácie, je potrebné k takémuto účtovnému dokladu vyžadovaÅ¥ aj iný doklad, napr. Vyplňte, ak má byť daňový doklad vystavený na firmu. Zamestnanec si teda môže uplatniÅ¥ príspevok na rekreáciu v súlade  s §152a ZP aj na dieÅ¥a, ktoré v Å¡kolskom roku 2018/2019 ukončuje 9. ročník základnej Å¡koly. Odpoveď Môže zamestnávateľ uznaÅ¥ ako oprávnený  výdavok na rekreáciu takto preukázanú úhradu u oboch zamestnankýň? Zákon č.385/2000 Z. z. a InÅ¡trukcia zaraďuje absolvovanie preventívnej rehabilitácie medzi zdravotnú starostlivosÅ¥, počas ktorej je sudca viazaný dodržiavaÅ¥ liečebno-preventívne opatrenia. Podľa ustanovenia § 2 písm. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. registračného listu k dani za ubytovanie. Odpoveď Zákon o dani z príjmov ani osobitný predpis nestanovuje kurz ktorý sa má v danom prípade použiÅ¥, preto možno použiÅ¥ kurz určený a vyhlásený NBS   platný na deň, v ktorom zamestnanec vykonal úhradu. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Nenechávajte si podanie na poslednú chvíľu, lehotu už nie je možné predĺžiť. Dlhodobý firemný majetok v sume vyššej ako 1 700 EUR sa do nákladov dostáva postupne – prostredníctvom účtovných a daňových odpisov. Príklad č.36 - Rekreácia pre manželov cez zľavový portál,  pre deti dokúpená v ubytovacom zariadení 1.Čo musí skúmať personalista a aký doklad môže preplatiť zamestnancovi, ak mu prinesie napr. 51-  Koniec Å¡kolskej dochádzky pre účely rekreácie IČO: 00305065 DIČ: 2020662237 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste poskytované podľa § 14 zákona o cestovných náhradách. Má spoločnosÅ¥ vytvoriÅ¥ rezervu na nevyplatené príspevky na rekreáciu ? Ja mám hotelový účet ktorý mi ale neuznali, lebo je tam uvedené nie je účtovný doklad. Má zamestnávateľ povinnosÅ¥ ďalej skúmaÅ¥, či zamestnanec vynaložil prostriedky na oprávnené výdavky (min. Zamestnanec sa zúčastnil rekreácie od 25.12.2019 do 30.12.2019 . Príklad č. Príklad č.32 - Cigarety, hračky, hygienické potreby  zakúpené na recepcii Predmet dane. Ešte predtým ste povinní sa zaregistrovať pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH. Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu v sume 55 % z oprávnených výdavkov, ktoré musí zamestnávateľovi preukázaÅ¥ ustanovenými dokladmi (obidva doklady musia byÅ¥ účtovnými dokladmi s označením zamestnanca na sumy 110 € a 60 €). Ak by vÅ¡ak v KZ bolo výslovne dojednané že tomuto zamestnancovi okrem náhrady mzdy bude vyplácaný aj príspevok na rekreáciu, potom patrí zamestnancovi patrí príspevok na rekreáciu, pretože KZ zamestnávateľa zaväzuje. 275 €) predstavuje pre zamestnanca príjem oslobodený od dane [§ 5 ods. Zamestnávateľ by mal postupovaÅ¥ v súlade s §152a ZP , t. j splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu posúdi ku dňu začatia rekreácie (28.12.2019), zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácia (od 4.1.2020) a na žiadosÅ¥ zamestnanca sa príspevok na rekreáciu môže považovaÅ¥ za príspevok roka 2019. Počnúc zdaňovacím obdobím január 2009 sa daňové priznanie k DPH podáva na novom tlačive, ktoré bolo ustanovené opatrením MF SR č. MF/18184/2008-73 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyÅ¡Å¡ia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratÅ¡iemu pracovnému času. 595/2003 Z. z. Nie je podstatné, či spoločnosť tento náklad uhradí priamo ubytovaciemu zariadeniu alebo konateľovi prostredníctvom cestovného príkazu. 1 zákona o dani z príjmov len ak sú splnené ustanovené podmienky. a)    môže mu zamestnávateľ tento výdavok uznaÅ¥ ako oprávnený a oslobodiÅ¥ príspevok na rekreáciu od dane z príjmov v prípade, že za každé jedlo platil zvlášť (mimo objednaného pobytu s raňajkami) napr. Podľa Usmernenia č.4/DzPaÚ/2019/MU k príspevkom na rekreáciu s rieÅ¡enými praktickými príkladmi, účtovným dokladom na účely aplikácie §152a ZP by mal byÅ¥ "vyúčtovací doklad" vystavený priamo ubytovacím zariadením, čo zároveň potvrdzuje, že rekreácia bola uskutočnená. Zamestnávateľ má povinnosť vždy požadovať od zamestnanca predloženie dokladu za výdavky na ubytovanie a v prípade straty dokladu požadovať vysta­venie náhradného dokladu. Nájdené v tejto knihe – strana 282vajú prisťahovalci ubytovanie , prideľujú ich do kurzov angličtiny ... Jeho kniha je vzrušujúca od prvého do posledného slova ... je dokladom toho ... Rozsah a podmienky v tomto prípade neurčuje zákon o dani z príjmov, ale osobitný predpis, ktorým je Zákonník práce, na ktorý sa v §5 ods.7 písm. Štatutárnym orgánom v spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle § 133 ods. Re: fa za ubytování - nárok na odpočet d Kontrolu jsem sice neměla, ale přeci se řídíme zákony a já nevidím důvod,proč by na náklady na 512 nemohl být uplatněn odpočet DPH, když splňuji všechny podmínky - mám daňový doklad na firmu, cesta souvisela s ekonomickou činností atd....Normálně DPH uplatňujeme z jízdenek, z faktur za ubytování a pod. 1. odpisy – ak si kúpite do firmy auto za 10 000 EUR, túto kúpnu cenu si do nákladov daného roka jednorazovo zahrnúť nemôžete. Ide o všeobecný nárok na cestovné náhrady.  Zákonník práce nestanovuje, v akom mieste sa má zamestnanec počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa  zdržiavaÅ¥. Ceny dohodou a vrátane DPH. Pouze řádný daňový doklad. Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky. Dokladom o zaplatení bol výpis z účtu cez internet banking, lebo platil kartou. Zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu za obdobie počas trvania OČR  na dieÅ¥a. pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky. Niektoré kolegyne to vyžadujú, iné nie. Zamestnávateľ môže uhradiÅ¥ zamestnancovi príspevok na rekreáciu, ktorú si zamestnanec dobrovoľne vyberie a sám si určuje obsahovú náplň odpočinku. 4 ZP oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú: a) služby cestovného ruchu  spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR. b) pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej na dve prenocovania a stravovacie  alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR. c)ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasÅ¥ou môžu byÅ¥ stravovacie služby. 1) Stačí faktúra zo zariadenia, kde sa rekreovalo. Samozrejme, že to nemôže byť faktúra z nejakého pohostinstva, ale z podniku,... Ďakujem. Odpoveď Pokiaľ hotelový účet s označením zamestnanca a doklad z ERP obsahuje vÅ¡etky náležitosti účtovného dokladu (slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia), potom tieto doklady spĺňajú ustanovené podmienky v § 152a ZP. 1 zákona č. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie I/2019, resp. V súlade so stanoviskom MF SR ak dochádza k zmene prísluÅ¡ného služobného úradu zamestnanca skončením jedného Å¡tátnozamestnaneckého  pomere k Å¡tátu a bezprostredne nadväzujúcim vznikom nového Å¡tátnozamestnaneckého pomeru k Å¡tátu, podmienka nepretržitosti trvania Å¡tátnozamestnaneckého, resp. Příklad: Vydaná faktura za ubytování 1 143 Kč (1 000 Kč ubytování + 43 Kč poplatky). Pokiaľ zariadenie organizujúce napr. Na podanie odloženého daňového priznania pre daňovníkov, ktorí mali príjmy aj zo zahraničia, zostáva hraničný termín do 30. septembra 2021. Príklad č. Odpoveď V priebehu 7 dní môžete svoj prístup kedykoľvek zrušiť. Príklad č.35 - Zamestnancom zaplatená záloha Zľavomatu, vyúčtovanie od ubytovacieho zariadenia vo výške 0 v internej smernici. Príklad č. 12. doplatek za prosinec, čímž bychom měli mít vše vyrovnané a zálohy by měly odpovídat daňové povinnosti. Príklad č. Zamestnanec požiadal o príspevok na rekreáciu. Nájdené v tejto knihe – strana 98vých hospodárskych jednotkách , žiadosti o ich vydanie , ubytovanie , stravovanie a odmeňovanie zajatcov . Cenné sú doklady o ohlase Veľkej októbrovej ... Pro účastníky sjezdu je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti hotelu Clarion Congress Hotel Olomouc. Odpoveď Zamestnancovo dieÅ¥a  začne navÅ¡tevovaÅ¥ základnú Å¡kolu 1.9.2019 (absolvovalo už zápis do Å¡koly). 15- Dve prenocovania po sebe, každé v inom ubytovacom zariadení záväzná objednávka stravovania Je nutné objednať zvlášť, cena stravovania nie je zahrnutá v registračnom poplatku. 1: služba má byť fakturovaná bez DPH a doklad treba opraviť. Pri preložení na iný služobný úrad neprichádza k plneniu zákonných náležitostí, ktoré vyplývajú zo skončenia pracovného pomeru (preplatenie dovolenky) , tento nárok sa prenáša do nového služobného úradu. Odpoveď b) ZDP] a pre zamestnávateľa daňový výdavok (náklad) podľa § 19 ods. Hrozí … Odovzdanie rekreačného poukazu je daňovým výdavkom zamestnávateľa, bez ohľadu na to, či zamestnanec príspevok vyčerpal čiastočne alebo vôbec nevyčerpal alebo nepoužil na oprávnené výdavky? Zamestnanec zaplatil za rekreáciu cez zľavomat, ubytovacie zariadenie nevystavilo žiadny vyúčtovací doklad , akým spôsobom zdokladuje zamestnanec  ÃºÄasÅ¥ na rekreácii? Zamestnávateľ obidvom zamestnancom vypltí 55 % oprávnených nákladov, t.j. po 55 €. Odpoveď 2 prenocovania v SR) a v minimálnom rozsahu 500 €? Súdny dvor Európskej únie vydal 13. februára 2014 rozsudok vo veci č. C-18/13 Maks Pen EOOD ďalší rozsudok v oblasti DPH, ktorý sa zaoberá odpočítaním DPH z nákupov tovarov a služieb, ktorých okolnosti dodania správca dane spochybnil a odpočítanie súvisiacej DPH na vstupe zamietol. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). d) ZP oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas Å¡kolských prázdnin  na území SR pre dieÅ¥a zamestnanca navÅ¡tevujúce základnú Å¡kolu alebo niektorý z prvých Å¡tyroch ročníkov osemročného gymnázia s osemročným vzdelávacím programom... Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov, ktorých súčasÅ¥ou musí byÅ¥ označenie zamestnanca (§152a ods.6 ZP). Ubytování jako daňový náklad. Aký kurz sa použije pri prepočte na eurá ak ide o oprávnený výdavok na rekreáciu ? Zahraničný konateľ za účelom plnenia funkcií pre spoločnosť pricestoval do Bratislavy a ubytoval sa v hoteli v Bratislave. Môže sa ale stať, že niektoré funkcie už nebudú dostupné. Na príspevok na rekreáciu poskytnutý v súlade  s §152a ZP  možno aplikovaÅ¥ oslobodenie príjmu u zamestnanca a je aj daňovým výdavkom zamestnávateľa. Alebo je to v cajchu? Miesto dodania služby je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, to znamená, že daňová povinnosť vzniká v tom štáte, kde je nehnuteľnosť. potvrdením  ubytovacieho zariadenia o účasti s uvedením vÅ¡etkých náležitostí- termín, meno zamestnanca a zúčastnených osôb, cena za pobyt  a spôsob úhrady (bezhotovostne). Príklad č. Príklad č. Vyúčtovací doklad vystavený priamo ubytovacím zariadením nemôže automaticky žiadaÅ¥ zamestnávateľ od zamestnanca  v prípade preukazovania výdavkov podľa §152a ods.4 písm. Daňová úľava je určená pre zamestnancov aj živnostníkov na služby v kúpeľných zariadeniach, ktoré nie sú preplácané zdravotnou poisťovňou. Odpoveď Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020. Príklad č.30 - Vlastné dieÅ¥a a spoločná domácnosÅ¥ § 19 ods. Pokiaľ ste si pobyt u nás zakúpili pred týmto dátumom, tak na pobyte požiadate ubytovacie zariadenie o vystavenie účtovného dokladu (faktúry). Ubytovanie v súkromí má svoje čaro. b) zákona o dani z príjmov , t. j. príspevku na rekreáciu Å¡tátnemu zamestnancovi je splnená. 68 - Príspevok na rekreáciu uhradený z iného účtu. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o tom, že sa zamestnanec skutočne rekreácie zúčastnil, tak ako to deklaruje. Odpoveď Do času trvania pracovného pomeru (minimálne 24 mesiacov) by sa mal započítaÅ¥ čas pracovného pomeru  pred dlhodobým uvoľnením a čas po ukončení uvoľnenia , t. j. do času trvania pracovného pomeru sa nezapočíta doba dlhodobého uvoľnenia. Zamestnanec zosníma daňový doklad cez mobilnú aplikáciu (alebo ho následne pošle emailom či poštou) do Up Déjeuner. Z uvedeného vyplýva, že príspevok na rekreáciu môže byÅ¥ u zamestnávateľa daňovým výdavkom (nákladom) podľa § 19 ods. b) tohto ustanovenia oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík  obsahujúci najmenej dve prenocovania  a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace  s rekreáciou (napr. Firma objednala ubytovanie v Bratislave na jednu noc pre svojich zamestnancov zo Žiliny z dôvodu konania porady v Bratislave, stravovanie bolo zabezpečené. No veď práve, podľa môjho názoru opäť príležitosť pre rôznych špekulantov ... len ten bod 4) je veľmi obšírny a každý si ho môže vysvetľovať po svojom. Poplatok za psa nie je oprávneným výdavkom zamestnanca v súvislosti s poskytnutím príspevku na rekreáciu , nakoľko sa nejedná o výdavok vynaložený na osobu zamestnanca , prípadne  inú oprávnenú osobu. Sudca sa zúčastnil rehabilitačného pobytu. v dočasnej Å¡tátnej službe), podmienka nepretržitosti trvania Å¡tátnozamestnaneckého, resp. Copyright © 2013 Finančné riaditeľstvo SR, Prevádzku stránky www.financnasprava.sk a správu jej obsahu zabezpečuje Finančné riaditeľstvo SR, Príspevky na rekreáciu zamestnancov a Å¡portovú činnosÅ¥ dieÅ¥aÅ¥a, Výdavky na pracovné a sociálne podmienky. Z dokladov predložených zamestnancom nie je možné jednoznačne určiÅ¥, či využitie lanovky súviselo s ubytovaním, preukázané výdavky za lanovku musia byÅ¥ súčasÅ¥ou účtovného dokladu (faktúry) vystavenej ubytovacím zariadením. Ak zamestnanec preukázal vynaložené výdavky na služby cestovného ruchu s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR , možno tieto výdavky považovaÅ¥ za oprávnené výdavky na rekreáciu podľa §152a ZP. Príklad č. Pri registrácii je povinný predložiť aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie (originál alebo overená kópia, nie starší ako tri mesiace). využitie vleku alebo lanovky) na území SR. Podmienkou vÅ¡ak je aby tieto výdavky súviseli s ubytovaním najmenej na dve prenocovania a súčasÅ¥ou účtovného dokladu zamestnanca. Príklad č. V uvedenom prípade nárok nie je možné uznaÅ¥ za daňový výdavok výdavky na rekreáciu u zamestnankyne č.2 , v doklade nie je uvedené, že za pobyt zaplatila. zze/2001-311/... Velká Británie : Vrací se vše. Ide o daňovo uznaný náklad vo výške 170 € v roku 2019? Z uvedeného vyplýva, že zákon o DPH nebráni tomu, aby spoločnosť s r. o. si uplatnila odpočítanie dane aj z faktúry, ktorú vystavilo ubytovacie zariadenie v súvislosti s pracovnou cestou konateľa (pokiaľ faktúra spĺňa predpísané náležitosti). Zamestnanec predložil organizácii žiadosÅ¥ o príspevok na rekreáciu. Príklad č.33 - Večere objednané zvlášť Zamestnanec absolvoval rekreáciu vo Vysokých Tatrách 4 dni, pričom každú noc spal v inom ubytovacom zariadení a teda predložil aj viac ÃºÄtovných dokladov o ubytovaní a strave. Netuší někdo, kde získám daňový doklad na tuto transakci? Zamestnanec nemá nárok ani v 1. prípade, pretože nebola splnená podmienka dvoch prenocovaní do uvoľnenia zamestnanca na výkon verejnej funkcie, ustanovená v §152a ods.4 ZP. Zamestnanec predložil faktúru (vystavilo ju ubytovacie zariadenie) na jeho meno  na sumu 400 EUR, kde je uvedené, že sa viaže na voucher č.
Funkčné Obdobie Riaditeľa školy, Recepty Z Bravčového Chvosta, Detska Zubna Pohotovost Presov, Porovnanie Bankových účtov, Studené Cestovinové šalátysalute Rimavská Sobota, Vietnamske Bistro Rovinka, Prenajom Zahrady Na Oslavu, Letné Dlhé šaty Pre Moletky,