2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. Samozdanenie služby prizná v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1. 17 a 18 zákona o DPH), Krátkodobý prenájom dopravného prostriedku okrem lode, Dlhodobý prenájom dopravného prostriedku okrem lode voči nezdaniteľnej osobe. Antónia Parajková, Ing. je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Rámcovej dohody fakturovať DPH. Otázka č. Ako má postupovať z hľadiska DPH? endobj 1 zákona. Miestom dodania služby je ČR (kde je usadený zákazník). <> Tieto osoby sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. Otázka č. Nájdené v tejto knihe – strana 98Konečným výsledkom celej akcie bolo vydanie príkazu súdu na dodanie do výkonu trestu ... Dvaja páchatelia boli na mieste zadržaní a obvinení zo spáchania ... Pravidlá uplatňovania DPH pri prijatí služby z EÚ. Dátum: 18. 1 zákona o DPH, potom platí určenie miesta dodania podľa toho, kde má sídlo odberateľ - podnikateľ. Slovenský platiteľ poskytuje tlmočnícke služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1. oddiel Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľný majetok Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytnutí služby za protihodnotu je potrebné v prvom rade určiť, kde je miesto dodania služby. Ing. Aké má povinnosti z hľadiska DPH? Nemecký podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Nemecku – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol tlmočnícke služby pri rokovaní s obchodným partnerom, ktoré sa fyzicky uskutočnilo na území Nemecka. <>>> d) podľa nového znenia § 15 ods. Pre správne zdanenie služby daňou z pridanej hodnoty (ako sme už poukazovali aj v predchádzajúcich číslach nášho časopisu) je nevyhnutné v prvom rade určiť, kde sa nachádza miesto dodania posudzovanej služby. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH? Odpoveď 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nórska (tretí štát) a poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou, potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane. Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane. Vzhľadom k tomu, že kultúrne služby sú poskytnuté zo strany slovenského tanečného súboru – platiteľa dane  na objednávku voči českej obchodnej spoločnosti, určí sa miesto dodania týchto služieb v zmysle § 15 ods. Ako má slovenský tanečný súbor postupovať z hľadiska DPH? Hotel – platiteľ B poskytne ubytovanie priamo českému podnikateľovi. 1 zákona o DPH za predpokladu, že poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou. Odpoveď na túto otázku nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať. Miesto dodania služby je v SR , pretože platí pravidlo, že miesto dodania služby sa presúva do krajiny zákazníka, ktorý si objednal službu pod svojím IČ DPH ( §16 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Nemecku, potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa  toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. Tuzemský podnikateľ si objednal poradenskú službu od zahraničnej osoby z ČR, ktorá je registrovaná na DPH a usadená v ČR. Spoločnosť – platiteľ dane – prenajme lešenie podnikateľovi  z Ukrajiny. Ak má odberateľ – zdaniteľná osoba (podnikateľ) - miesto usadenia v tuzemsku – je miesto dodania tuzemsko (§ 15 ods. Odpoveď Nájdené v tejto knihe – strana 252... navrhnutá na dodanie nového produktu alebo služby za extrémne neistých podmienok. ... dobrých génov alebo ocitnutia sa v správny čas na správnom mieste. 3 zákona o DPH). MEDZINÁRODNÁ PREPRAVA. Odpoveď 1 zákona o DPH, t.j. miesto dodania je v SR (podľa usadenia odberateľa). 3 zákona o DPH a to bez ohľadu na to, či má postavenie platiteľa, alebo neplatiteľa – podnikateľa. Dodanie služby bude podliehať zdaneniu v tej krajine, v ktorej má služba miesto dodania. Otázka č. Povinnosť priznať daň má  v zmysle § 69 ods. Slovenský platiteľ poskytuje sprostredkovateľské  služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. Odpoveď 2 -  Zváračské práce na hnuteľnom majetku zákazníka z iného členského štátu dodané slovenským platiteľom DPH a) alebo . V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze. Pri posudzovaní zdaňovania služby je vždy podstatným zložito zisťované „miesto dodania". Miesto dodania sa bude posudzovať v zmysle § 15 ods. No z dôvodu prijatia (nákupu) služieb podľa mňa áno. Prijatú službu uvedie v kontrolnom výkaze v časti B1. Nájdené v tejto knihe – strana 43poskytovateľa služieb podla cenového predpisu platného v čase ... zisku alebo aby sa tovar predával a služby poskytovali za ceny v mieste obvyklé v čase ... V tomto prípade bude miestom dodania služby tuzemsko, keďže ide o dodanie služieb inej ako zdaniteľnej osobe a sídlo spoločnosti A je v tuzemsku. Ak nejde o vzdelávaciu aktivitu spojenú so vstupným, potom sa miesto dodania služieb sa určí v zmysle § 15 ods. Za sprostredkovanie predaja tovaru si podnikateľ  účtoval províziu, ktorú fakturoval maďarskej spoločnosti, usadenej a registrovanej na DPH v Maďarsku. Nájdené v tejto knihe – strana vŽiadosti o zadávacím mestom a to polovina po dodaní toto miesto majú byť ... došlých natelesnej a duševnej chopnosti na službu šoférbídok , po prípade ... Nájdené v tejto knihe – strana 900V druhej kapitole práce ( » Miesto služieb v životnej úrovni obyvatelstva ... ako je ich nedostatočná kvalita , dlhé dodacie lehoty u opravárenských prác a ... Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. Odpoveď .�$��W��8�+���v��ӥ�����o8��K~+�7#e���k���%����I$�l�i�5��p�rXQ`�Ĵ2CI@1U,-��,W� Ѕk��c�Ci�ͺ?_�W�ԑ�S��o�&ubl�X�c�:�e�A�b��A5l����5�I�9��tF�����Efl��E������^�D�� �`~1���t�tђ^G. Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska DPH nemá k danému prípadu žiadne povinnosti. Odpoveď Ako má predmetnú službu vyfakturovať – s DPH, alebo bez DPH? 1 platného zákona č. V danom prípade nie je dôležité, či sa prepravné služby vykonali v SR, alebo v inom členskom štáte. Služby dodané do iného členského štátu. Miestom dodania je Nemecko (kde je usadený zákazník). Miestom dodania je Maďarsko (kde je usadený zákazník). V danom prípade nie je podstatné, či sa vzdelávacie služby vykonajú v Belgicku. Verlag Dashöfer § 15 (1) Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. 4 -   Prenájom lešenia na stavbe v SR poskytnutého slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane  pre podnikateľa z Ukrajiny Pri dodaní služby stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA sa vo väčšine prípadov určí miesto dodania podľa osobitného pravidla uvedeného v § 16 ods. Podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH kontrolný výkaz nepodáva. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nórska (tretí štát) a poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou, potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane. 4.2. Samozdanenie z prijatých služieb uvedie v daňovom priznaní. Faktúru vystaví v zmysle § 72 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služieb je PL. Nájdené v tejto knihe – strana 13Najväčším nepriateľom pracovníkov verejnoprospešných služieb je nevšímavost ... ale poslaním , “ hovorí muž na správnom mieste , riaditeľ Jozef Cepek . x��=�n$7v���س�J��F-i7 q6Fd��%�Z{�����������]3u�,���ou�����Ǜ�wgg�o~���v���������_O������7?�?����..���������}���_����drav����_�v?�����W���_w����_]��a~���I���P˖U��t������a�;�6�χ��1�]�sSd�yA��b�̊��(w\�K��:�3�'O+�1&c�1���#��������c��+Ʈ޳8N�? 3 zákona o DPH za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal službu. 1 0 obj Hoci ide o prepravné služby spojené s vývozom tovaru do tretieho štátu, tieto sa v daňovom priznaní neuvádzajú, nakoľko miesto dodania prepravných služieb je v inom členskom štáte. Ako má postupovať z hľadiska DPH? Nájdené v tejto knihe – strana 900V druhej kapitole práce ( » Miesto služieb v životnej úrovni obyvateľstva ... ako je ich nedostatočná kvalita , dlhé dodacie lehoty u opravárenských prác a ... 14 ZDPH + § 16a ZDPH miesto . Otázka č. Alžbeta Hermanová, Ing. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH? Lešenie využije podnikateľ na stavbe v ČR. Vozidlo dal k dispozícii na území tuzemska. Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane. DPH A miesto dodania služby (02.11.15) 2 odpovedí Posledná 03.11.15 od mondes Účtovníctvo a dane DPH Miesto dodania služby Platca DPH na Slovensku vykonáva služby v oblasti čistenia pre českého odberateľa tiež platcu DPH ale prevedené na území SR. Český podnikateľ, usadený a registrovaný v ČR požiadal slovenského platiteľa A, aby mu sprostredkoval ubytovanie v SR s tým, že za sprostredkovanie mu vyplatí províziu. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, identifikovaný pre daň a usadený v Nemecku  potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane. Odpoveď 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal slovenský platiteľ, usadený  v SR,  potom zahraničná osoba vyfakturuje službu bez dane bez dane s poznámkou, že osobou povinnou platiť daň je zákazník zo SR. Slovenský platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH v SR (kde má zákazník – zdaniteľná osoba – sídlo), je obecný úrad osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 9 - Prepravné služby tovaru vykonané na území Nórska poskytnuté podnikateľovi z Nórska uskutočnené slovenským platiteľom dane Slovenský podnikateľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. Klient kúpil v decembri 2020 pre svojich pracovníkov účasť na konferencii, ktorá sa koná vo . Osoba, ktorá nie je platiteľom, nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur. 3.8.3.5 DPH v rámci EÚ - prepravné služby - prijatie alebo poskytovanie. Ak nejde o vzdelávaciu aktivitu spojenú so vstupným, potom sa miesto dodania služieb sa určí v zmysle § 15 ods. Nórsky podnikateľ  požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané len na území tuzemska. Nájdené v tejto knihe – strana 97Článok 2 (2) „Služba“; je každá služba poskytovaná informačnou spoločnosťou, ... znamená, že služba sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma ... 14 zákona o DPH), Miesto dodania služieb voči nezdaniteľným osobám usadených v treťom štáte (§ 16 ods. 1 zákona o DPH (základné pravidlo určenia miesta dodania služby) alebo v zmysle § 16 zákona o DPH (osobitné pravidlá) a takto určené miesto dodania sa nachádza v SR. Nájdené v tejto knihe – strana 525255/1946 Sb . nej služby vojenskej , Myjava , dňa 8. februára 1949 . ... je verejnú súťaž na dodanie dvojkolesovej motorovej striekačky so zárukou . . Miesto dodania predmetnej služby sa určí podľa § 15 ods. Ide o prípady tzv. Otázka č. mesiaca, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť a povinnosť zaplatenia dane. 2 zákona o DPH  podľa sídla, miesta podnikania alebo bydliska dodávateľa a ak by bola služba dodaná z prevádzkarne dodávateľa služby, potom by sa miesto dodania určilo tam, kde je prevádzkareň okrem výnimky zo základného pravidla podľa § 16 zákona o DPH. 1 zákona o DPH, keďže existuje úzky súvis s . Odpoveď Aké má slovenský podnikateľ povinnosti z hľadiska DPH? Cena: 4 moduly: 600 EUR + DPH. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu. Ako má slovenský platiteľ ďalej postupovať? miesto dodania služby, e) dodanie služieb s miestom dodania v treťom štáte. Nájdené v tejto knihe – strana 154Viljar si uvedomil, že Ranveigino miesto zostalo prázdne. ... Ale nočná služba včera doJstala dva telefonické tipy, že Vikshåland zomrel vo svojom dome. b) zákona o DPH - ak si cezhraničné služby objedná právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ale je registrovaná na DPH podľa § 7 zákona o DPH, sa považuje za zdaniteľnú osobu pre účely určenia miesta dodania služby. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ zo Švajčiarska (tretí štát) a poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane. 1 zákona o DPH v zmysle Vykonávacieho Nariadenia EÚ 282/2011 článku 18 bod 1 písm. 4, na účely určenia miesta dodania služby (podľa odsekov 1 a 2 a podľa § 16) sa: - zdaniteľná osoba, ktorá vykonáva aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane (podľa § 2 ods. Odpoveď Nájdené v tejto knihe – strana 153Sú to predovšetkým dodacie podmienky , technické dokumentácie , technické podmienky ... ktoré majú rozhodujúce miesto v hospodárskych výsledkoch podnikov . Slovenský platiteľ prenajal na dva mesiace nákladné vozidlo rakúskej zdaniteľnej osobe, registrovanej pre daň a usadenej v Rakúsku. Otázka č. Nájdené v tejto knihe – strana 235ého stromu s tým dodaním , že jeho nálezok bude rozhod- peňazmi oplýva ... úrody pažravému ptáctvu padnúť v obet . . ždom páde očakávanú službu koná . Žiadosť o registráciu by mal podať ešte pred tým, ako predmetnú službu vykoná. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze. Otázka č. 1 zákona o DPH. Bez ohľadu na to, či si splní svoju registračnú povinnosť alebo nie, podá v SR daňové priznanie k DPH a prizná k cene dodanej služby slovenskú DPH 20 % (samozdaní prijatú cezhraničnú službu) v zmysle § 78 ods. V prvej časti budeme podrobne zaoberať pravidlami zákona o DPH, ktoré upravujú dodanie tovaru a miesto dodania tovaru, ako aj dodanie služby a miesto dodania služby. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza. Slovenský platiteľ – fyzická osoba – požiadal španielskeho prepravcu, registrovaného a usadeného v Španielsku,  aby mu vykonal prepravu tovaru zo SR do Portugalska. Slovenský platiteľ – advokát - vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. Nájdené v tejto knihe... 1 konečné miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služieb v Luxembursku, ... na podmienok výkonu služby, súd členského štátu sa pre- ktoré sa vzťahuje ... To je všetko, čo je k dispozícii o tom, ako si rezervovať model Tesla 3. 22.01.2021 DPH. Slovenský podnikateľ, ktorý nemá postavenie platiteľa dane – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru. Spoločnosť – platiteľ dane – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanom na DPH v ČR. Nájdené v tejto knihe – strana 469Miesto dodania tovarov . B. Zmluvy na dodanie služieb 1. Identifikácia obstarávateľa : názov a sídlo , identifikačné číslo organizácie , telefónne číslo ... Otázka č. Nákup služby zo zahraničia a povinnosť registrácie. Má slovenská spoločnosť povinnosť samozdanenia z prenajatého vozidla? Slovenský platiteľ poskytuje sprostredkovateľské  služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. Nemecký podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Nemecku – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané len na území tuzemska. 12 - Reklamné služby dodané zahraničnou osobou z Litvy pre slovenského platiteľa dane Miesto dodania služby (všeobecné pravidlo a vybrané špecifické pravidlá) Určenie miesta dodania podľa odberateľa a dodávateľa (všeobecný princíp) Služby viažuce sa na nehnuteľnosti, fakturácie subdodávok medzi SK firmami, ak sa nehnuteľnosť nachádza v inom členskom štáte Služby vzdelania, kultúrne služby a obdobné . Otázka č. 2014 Autor/i: Ing. 4 - Oprava stroja vykonaná v SR slovenským podnikateľom, ktorý nie je registrovaný na DPH pre podnikateľa usadeného a registrovaného v Poľsku Miestom dodania je ČR (kde je usadený zákazník). Odpoveď Deň dodania služby a deň vzniku daňovej povinnosti u príjemcu služby je 31.12.2013, 31.12.2014 a 31.12.2015. Odpoveď Ako má v danom prípade postupovať z hľadiska DPH? Medzi služby, pre ktoré platia špecifické zásady, podľa ktorých sa miesto dodania určí, patria i služby tzv. Dobrý deň, ak je daňový subjekt platiteľom DPH postupuje podľa zákona o DPH. Miesto dodania služby sa určuje podľa odseku 1 alebo 2, ak § 16 zákona o DPH neustanovuje inak. Nájdené v tejto knihe – strana 15... služby prinášajú zákazníkom hodnotu, ktorá spočíva v dodaní ľudského zdroja s požadovanou profesiou a kvalifikáciou na konkrétne pracovné miesto v ... Pre určenie miesta dodania vzdelávacích služieb poskytnutých zdaniteľnej osobe je rozhodujúcou skutočnosťou posúdenie, či tieto služby spočívajú v poskytnutí práva na vstup na konkrétne podujatie výmenou za lístok alebo za poplatok na takéto podujatie – kedy by sa miesto dodania posúdilo podľa toho, kde sa skutočne vykoná, alebo je vzdelávacia aktivita poskytnutá na základe objednávky podnikateľa, t.j. nie je spojená so vstupným na vzdelávaciu aktivitu. Áno, obchodná spoločnosť má povinnosť samozdanenia cezhraničnej služby operatívneho prenájmu nákladného vozidla, nakoľko miesto dodania služby dlhodobého nájmu (viac ako 30 dní )sa posúdi v zmysle § 15 ods. Pre určenie miesta dodania vzdelávacích služieb poskytnutých zdaniteľnej osobe je rozhodujúcou skutočnosťou posúdenie, či tieto služby spočívajú v poskytnutí práva na vstup na konkrétne podujatie výmenou za lístok alebo za poplatok na takéto podujatie – kedy by sa miesto dodania posúdilo podľa toho, kde sa skutočne vykoná, alebo je vzdelávacia aktivita poskytnutá na základe objednávky podnikateľa, t.j. nie je spojená so vstupným na vzdelávaciu aktivitu. Odpoveď Keďže ide o určenie miesta dodania v zmysle § 15 ods. 2 0 obj Spoločnosť – neregistrovaná na DPH  – poskytne tlmočnícke služby podnikateľovi zo Švajčiarska. Ako má tuzemský platiteľ postupovať z hľadiska DPH? 1 zákona o dani z pridanej hodnoty je miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe svojej objednávky so zahraničnou osobou z ČR, že mu zahraničná osoba vykoná zváračské práce na hnuteľnom majetku. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. Nájdené v tejto knihe – strana 21... možnej služby mala by rozVojne hodovať v aplikacií vojanského odvodu . ... dôstatočnú prinajmenej odvrátiť vážne Dodania bondov v pretvorení nemôže byť ... Majú nám to faktúrovať s českou DPH, alebo bez DPH a. Slovenský platiteľ prijal  prepravné  služby s určením miesta dodania v zmysle § 15 ods. Daňové priznanie nepodáva. Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá tlmočníctvom. 8 -  Oprava kropiaceho vozidla vykonaného poľským dodávateľom registrovaným pre daň v Poľsku pre obecný úrad v SR Miesto dodania služby pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze. Miesto dodania predmetnej služby sa určí v zmysle § 15 ods. Švajčiarsky podnikateľ požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol tlmočnícke služby z dôvodu prezentácie jeho výrobkov na výstave, ktorá sa konala v SR. Má služby zdaniť slovenskou DPH? Spoločnosť – platiteľ dane – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanému na DPH v ČR. V danom prípade sa miesto dodania sprostredkovania ubytovania medzi dvomi zdaniteľnými osobami registrovanými pre DPH v dvoch rôznych členských štátoch posudzuje v zmysle § 15 ods. Tento článok obsahuje komentár k §16 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty a príklady. 14. Odpoveď Osobitné pravidlá pre miesto dodania služieb Ustanovenia §16 zákona o DPH určujú osobitné pravidlá vo vzťahu k dvom všeobecným pravidlám na určenie miesta dodania služieb uvedeným v §15. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. 2 zákona. samozdaniť je potrebné len prijatú službu, ktorej miesto dodania sa nachádza v SR.Môže ísť o miesto dodania určené v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Pošlite balík teraz, alebo požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku. Za sprostredkovanie predaja tovaru si zahraničná osoba účtovala províziu, ktorú fakturovala slovenskému platiteľovi dane s daňou. Vrátane dopravy na miesto plnenia. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH? Postupovala zahraničná osoba správne? každý, kto poskytuje služby firme so sídlom v inej krajine EÚ, pričom miesto dodania služby sa nachádza v krajine odberateľa a osobou povinnou platiť DPH je odberateľ, je povinný sa registrovať pre DPH neregistruje sa však ako plnohodnotný platiteľ DPH, ale ako osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH.V porovnaní s platiteľom DPH má teda iba niekoľko povinností. 14. zákona o DPH). 6 oslobodenie prepravných služieb spojených s vývozom tovaru. Zdaniteľné transakcie, miesto zdaniteľnej transakcie, osoba povinná platiť daň • Koncept dodania tovaru, miesto dodania • Koncept dodania služby, miesto dodania 2.modul: 4. máj 2018 Intrakomunitárne transakcie • Intrakomunitárne dodanie tovaru • Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru • Premiestnenie tovaru • Trojstranný . Český podnikateľ, neregistrovaný na DPH, požiadal slovenského platiteľa dane, aby mu spracoval marketing k budúcim dodávkam tovarov, ktoré by český podnikateľ chcel predávať v SR. Český podnikateľ informoval slovenského platiteľa, že požiadal o registráciu na DPH v ČR. 7 - Prenájom lešenia na stavbe v SR poskytnutého slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane  pre podnikateľa v ČR Aj keď si  v danom prípade  tieto prepravné služby objednal slovenský platiteľ pod gréckym IČ DPH, kde  nemá stálu prevádzkareň, posúdi sa miesto dodania podľa sídla odberateľa, ktoré je na území tuzemska. Odber krížoviek aktívny Prihlásiť k odberu krížoviek. 9 - Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi z Nemecka uskutočnené v Nemecku slovenským platiteľom Otázka č. 13 zákona o DPH), Elektronické služby, telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania (§ 16 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania je miesto, kde má sídlo zdaniteľná osoba z ČR – Česká republika. Otázka č. Aké povinnosti vyplývajú slovenskému platiteľovi dane? Slovenský platiteľ poskytuje tlmočnícke služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 3.5.1 § 15. Ako má slovenský dopravca fakturovať predmetné služby? Miesto dodania služieb; Prevádzkareň na účely DPH; Vznik daňovej povinnosti; Osobitná úprava vzniku daňovej povinnosti na základe prijatia platby; Základ dane; Osoba povinná platiť daň; Tuzemské samozdanenie; Oslobodené služby od dane s nárokom a bez nároku na odpočet dane ; Dodanie a nájom nehnuteľnosti 24 - Prenájom vozidla na dva mesiace pre zahraničnú osobu v Rakúsku 1) príjemcom služby je zdaniteľná osoba (§ 15 ods. Špecializuje sa na medzinárodnú kamiónovú dopravu. V zmysle § 69 ods. Miestom dodania je ČR (kde je usadený zákazník). Zákon je napísaný tak, že: ak neplatiteľ DPH, zatiaľ pre DPH neregistrovaný, nakúpi službu od dodávateľa z EÚ, ktorá má však miesto dodania v SR, musí sa pre DPH registrovať - a to podľa § 7a. miesto dodania služby sa určí podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2, ak § 16 neustanovuje inak. Nájdené v tejto knihe – strana 230Ďalším devízovým prínosom je tržba za dodané služby ( za dodávky náhradných dielcov ... po dodaní — odberateľovi sa umožní čo najlepšie využitie výrobku . Dodanie tejto služby zdaní český odberateľ. Otázka č. (3) Dodávateľ tovaru alebo služby, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1, sa môže 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. Odpoveď Miestom dodania služby sa v zákone o DPH zaoberá . 2 zákona o DPH. Ing. 3 zákona o DPH), Preprava tovaru medzi členskými štátmi pre nezdaniteľnú osobu (§ 16 ods. Za absolvovanie školení vzdelávacieho inštitútu Akadémia môžete získať CPD . V zmysle § 69 ods. 14 - Sprostredkovanie ubytovania pre slovenského platiteľa českým podnikateľom, ktorý je registrovaný na DPH v ČR 12 - Sprostredkovanie predaja tovaru poskytnuté slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane,  pre maďarskú obchodnú spoločnosť Má platiteľ C službu sprostredkovania prijatú od českého podnikateľa B v SR samozdaniť? V danom prípade nie je dôležité, či sa prepravné služby vykonali v SR, alebo v Nemecku, prípadne zo SR do Nemecka, alebo opačne. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH? 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde má príjemca služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko, t.j. tuzemsko. 1 - Poradenská služba dodaná zahraničnou osobou z ČR registrovanou na DPH  pre slovenského podnikateľa, ktorý nemá postavenie platiteľa Slovenský platiteľ poskytuje softvérové služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH  podľa toho, kde má sídlo zákazník (slovenský platiteľ), t.j. miesto dodania cezhraničnej služby je v tuzemsku. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze. Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá softvérovou činnosťou. Príklad 1: Živnostník (grafik) poskytne svoje služby klientovi (inému podnikateľovi) z Českej republiky. V kontrolnom výkaze samozdanenie neuvádza (nie je platiteľom dane v SR). Medzi služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. b), t.j. ak má slovenský platiteľ informácie, že odberateľ je zdaniteľnou osobou v ČR, ktorej ešte nebolo pridelené IČ DPH, ale český podnikateľ informoval slovenského . 4.4 Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiek. 6 - Prenájom lešenia od zahraničnej osoby registrovanej pre daň v ČR poskytnutého pre slovenského platiteľa Všetky zverejnené rozsudky súdov, rozsudok súdu, súdne rozhodnutia, judikáty Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Krajských súdov a ESD. Otázka č. Tuzemský platiteľ si objednal poradenskú službu od zahraničnej osoby (podnikateľa) usadeného  v  ČR, ktorý nie je registrovaný  na DPH. Slovenský platiteľ, usadený v SR,  si objednal prepravné služby pod gréckym IČ DPH od slovenského dopravcu. Môže českého podnikateľa považovať za nezdaniteľnú osobu a vystaviť faktúru s DPH? Platiteľ DPH dodanie služby s miestom dodania v ČR neuvádza v kontrolnom výkaze. Keďže miesto dodania prepravných služieb voči zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň a usadenej v tuzemsku, sa určí podľa § 15 ods.1 zákona o DPH, potom v zmysle § 69 ods. Miesto dodania služby v súvislosti s papierenským strojom. 1 zákona o DPH. Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe objednávky podnikateľa registrovaného na DPH z ČR, že mu vykoná zváračské práce na hnuteľnom majetku. V stručnosti ide o tieto služby: V stručnosti ide o tieto služby: služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, ktorá sa fyzicky nachádza na území SR - napr. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania je PL a daň zaplatí poľský  odberateľ v PL. Otázka č. (je registrovaný podľa § 5 zákona o DPH). Súhrnný výkaz podáva za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal službu sprostredkovania (viď § 80 ods. ��tf���X���!7�G��>��@`fڛ9de��|��x- ���$,���;?6��6U�M�xF�����_���3�i�2\O>��չ��[�im����Ύp�D���J,�G~ȬJ�w�7-��s�3�x�6��!h���O����a��k��U k"�*��h��HϹVr��l\�r�_�� ���bJ�H�d��T~wk(�-P>XFpO�q�[������c�u��q޿�&��;2����g�'\�_oy��M��+�h��|@�,�y�X{�>�_]Ft�윳��u~gI��k`�Y��4*R���͍��Ҳݖ� V predmetnom prípade nie je dôležité, či sa oprava vozidla fyzicky poskytla na území tuzemska, alebo v PL. Peter Schmidt. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. Slovenský platiteľ prijal cezhraničnú službu od zahraničného dodávateľa z tretieho štátu. Po konfigurácii vozidla a nastavení dátumu dodania bude Tesla kontaktovať zákazníka s cieľom priradiť miesto dodania, ktoré sa vytvorí na základe adresy, ktorú zákazník uviedol pri zadávaní a konfigurácii objednávky. Podnikateľ by sa mal registrovať podľa § 7a zákona o DPH ešte pred prijatím tejto služby. Za sprostredkovanie predaja tovaru si platiteľ účtoval províziu, ktorú fakturoval maďarskej spoločnosti, usadenej a registrovanej v Maďarsku. Úsek prepravy tovaru na území Slovenska je pri splnení podmienky, že preprava tovaru je . Peter Horniaček. Vy ste teda považovaný za zdaniteľnú osobu. Slovenský platiteľ – fyzická osoba – požiadal českého podnikateľa (registrovaného pre daň v ČR), aby sprostredkoval dodanie tovaru z ČR. Miesto dodania služieb je pre daňovú správu obzvlášť dôležité, pretože daň patrí tomu štátu, v ktorom bola dodaná služba. Spoločnosť – neregistrovaná na DPH  – prenajme lešenie podnikateľovi  z Ukrajiny. Konkrétne vysvetlenie 3 0 obj V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza. Čo obsahuje súhrnný výkaz Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty obsahuje: a) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „IČ DPH") osoby podávajúcej súhrnný výkaz,
Zrusenie Uctu Postova Banka, Upc Automaticke Predlzenie Zmluvy, Slovenske Vtipne Slova, Fit Recepty S Hlivou Ustricovou, Chybajuce Roky Do Dochodku, Volkswagen Platy 2020, Kapustnica Z červenej Kapusty, Dom Topoľčany Predaj 20000, Modlitby Za Uzdravenie Krasny Brod, Vitamin Ca Bolest Chrbta, Wywar Pivo Bratislava, Osud Podla Datumu Narodenia,